opc_loader
Print deze pagina:

 

Algemene verkoopsvoorwaarden keramiekboetiek

1.Keramiekboetiek – QARTZ bvba is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging en onderhavige voorwaarden.

2.De goederen worden afgehaald. Tenzij levering zoals desgevallend expliciet omschreven op de factuur of in de bestelbon.

3.De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de sector.

4.De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

5.De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

6.Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. 

7.Onze leveringen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur. Desgevallend zijn onze leveringen ten laatste betaalbaar dertig dagen na factuurdatum.

8.De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun goede staat bewaren.

9.Onverminderd haar recht op schadevergoeding is keramiekboetiek – QARTZ bvba in geval van niet-betaling op de vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.

In geval van ontbinding, verbindt de klant zich ertoe de door keramiekboetiek – QARTZ bvba afgeleverde goederen welke door de klant nog niet werden betaald, binnen de 24 uur retour te zenden aan keramiekboetiek – QARTZ bvba. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal keramiekboetiek – QARTZ bvba, op welke plaats ook, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

9. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procent en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002).

Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten - met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand - hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).”

10.De verkoper weigert de toepassing van enige andere algemene verkoopsvoorwaarden

11.Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Mechelen (België) bevoegd zijn, met dien verstande dat keramiekboetiek – QARTZ bvba gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.”

12.Bent u van mening veranderd? Voldoet het product toch niet?

Bij een bestelling op www.keramiekboetiek.be hebt u de mogelijkheid om van uw aankoop af te zien gedurende 14 dagen vanaf de leveringdag.  U beschikt over deze termijn om te beslissen om ons uw product terug te brengen, in intacte en originele verpakking, met alle accessoires en de eventuele gebruiksaanwijzing, en voorzien van (een kopie van) de factuur of leveringsbon.

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal keramiekboetiek - QARTZ bvba u de betaalde bedragen terugstorten.

Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.


 

keramiekboetiek – Korenmarkt 40 – 2800 Mechelen Tel. 0475 59 41 36 - info@keramiekboetiek.be

Maatschappelijke zetel: QARTZ bvba – Broekstraat 43 - 2820 Rijmenam - BTW BE 0677.778.788