Volg ons

Print deze pagina: Print deze pagina:

1. Al de verkopen, leveringen en diensten van KERAMIEKBOETIEK geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Zij hebben voorrang op alle andersluidende en tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. Zij worden geacht te zijn aanvaard door de klant behoudens diens schriftelijk en gemotiveerd, aangetekend protest binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. 2. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding van KERAMIEKBOETIEK. 3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 14 dagen na factuurdatum, behoudens anders aangeduid op de factuur. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 12% per jaar tot volledige betaling, waarbij iedere begonnen maand als een gehele maand geldt, en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75.00 euro per factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 4. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen eigendom van KERAMIEKBOETIEK blijven tot de koopprijs in hoofdsom, kosten en interesten volledig betaald is. 5. Indien KERAMIEKBOETIEK ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is een aanvaarde opdracht uit te voeren of dit te doen binnen de gestelde leveringstermijn, kan KERAMIEKBOETIEK  het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 6. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. Elk transport, ongeacht of dit door KERAMIEKBOETIEK zelf of door zijn vervoerder geschiedt, is voor rekening en risico van de klant. De bewaring – hetzij binnen de gebouwen van KERAMIEKBOETIEK hetzij bij derden – van zowel de door KERAMIEKBOETIEK geleverd en geproduceerde goederen als de eigen goederen van de klant geschieden op het risico van de klant die zich dan ook tegen alle mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. 7. KERAMIEKBOETIEK zal, behoudens opzet, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden zo de uitvoering van een aanvaarde verkoop, levering, dienst niet of niet tijdig kan plaatsvinden ingevolge de fout van haar aangestelden, onderaannemers of ingevolge de fout van de klant. De aansprakelijkheid van KERAMIEKBOETIEK voor eender welke directe of indirecte schade bij de uitvoering van een door haar aanvaarde opdracht is, behoudens opzet, steeds uitgesloten. Indien KERAMIEKBOETIEK per impossible gehouden zou zijn enige schadevergoeding te betalen, om welke redenen dan ook, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere. De schadevergoeding zal in geen geval de prijs die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst overschrijden. 8. Om geldig te zijn moeten de klachten op leveringen, diensten en/of facturen schriftelijk binnen de 3 dagen geschieden volgens de respectievelijke levering, dienstverlening, ontvangst der factuur of ontdekking van enig gebrek, aangetekend aan KERAMIEKBOETIEK verzonden worden. Bij gebreke zal de levering, dienstverlening of factuur geacht worden aanvaard te zijn. 9. Bij uit te voeren drukwerken dienen de auteurscorrecties door de klant te gebeuren. Het overmaken van een “goed voor druk”, vanwege de klant dekt de verantwoordelijkheid van KERAMIEKBOETIEK in geval van vergissingen of nalatigheid die na de drukwerken vastgesteld worden. Wanneer ten gevolge van tijdsdruk het aanmaken van een proef onmogelijk is draagt de klant het risico. 10. KERAMIEKBOETIEK is niet verantwoordelijk voor vorderingen gebaseerd op fabrieksmerken, modellen, tekeningen, brevetten en/of andere intellectuele, industriële of aanverwante rechten, die door derden worden ingeleid betreffende de bestellingen die door KERAMIEKBOETIEK worden uitgevoerd voor rekening van klanten ... 11. Merken, modellen, tekeningen, brevetten en/of andere intellectuele, industriële of aanverwante rechten die aan KERAMIEKBOETIEK toebehoren, blijven haar eigendom en mogen, behoudens haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden aangewend. In geval van een inbreuk op dit artikel heeft KERAMIEKBOETIEK van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 euro per inbreuk, onverminderd haar recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding. 12. De klant geeft KERAMIEKBOETIEK het recht, wanneer nuttig, zijn identiteit te vermelden als verantwoordelijke uitgever op elk exemplaar van de uitgevoerde opdracht. KERAMIEKBOETIEK behoudt zich het recht voor op elke creatie of reproductie haar identiteit te vermelden. 13. De klant verleent KERAMIEKBOETIEK hierbij de toestemming om alle in het kader van de relatie tussen partijen uitgewisselde persoonsgegevens te verzamelen en op te nemen in een bestand voor commercieel – administratieve doeleinden en met het oog op directe mailing. De klant zal zorgen dat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld en dat de betrokken personen overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 recht hebben op inzage en correctie van de verwerkte gegevens. De gegevens kunnen, behoudens uitdrukkelijk verzet aan de klant, worden doorgegeven aan derden. 14. De overeenkomsten tussen KERAMIEKBOETIEK en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen (B). Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.